Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpu tovaru v internetovom obchode www.pegada.cz spoločnosti SANTÉ zdravotná obuv s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosťou SANTÉ - zdravotná obuv s.r.o. so sídlom Buštehradská 1031, Dubí, 272 03 Kladno, IČO 25147129, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C vložka 53534 (ďalej tiež len predávajúci), prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www. len webová stránka) internetový obchod (ďalej tiež len internetový obchod). Pre nákup/predaj v internetovom obchode platia tieto obchodné podmienky.

2. Tieto obchodné podmienky obsahujú úpravu práv a povinností medzi predávajúcim a osobou, s ktorou predávajúci uzatvára či uzavrel kúpnu zmluvu na predaj tovaru v internetovom obchode (ďalej tiež len kupujúci), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi týmito osobami uzatváranej na kúpu/predaj tovar predávaný v internetovom obchode (ďalej tiež len kúpna zmluva). Predmetom kúpnej zmluvy je najmä záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy, a záväzok kupujúceho túto vec prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú kúpnu cenu.

3. Vykonávať nákup v internetovom obchode alebo sa registrovať (čl. VI.) môžu iba osoby plnoleté alebo ktoré nadobudli plne svojprávnosť pred nadobudnutím plnoletosti.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Webová stránka obsahuje informácie o tovare predávanom v internetovom obchode, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorou je predávajúci platcom. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke.

2. Prezentácia tovaru na webovej stránke je informatívneho charakteru a nejedená sa o návrh na uzavretie zmluvy. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tovaru uvedeného v internetovom obchode.

3. Pre objednanie tovaru je potrebné vyplniť objednávku na webovej stránke. Objednávka obsahuje najmä údaje o osobe objednávajúcej tovar (ďalej tiež len zákazník) ao objednávanom tovare (zákazník ho vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania internetového obchodu) a odkaz na tieto obchodné podmienky vrátane údaja, že sa zákazník pred odoslaním objednávky s obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí (ďalej tiež len objednávka).

4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Zákazník je povinný v objednávke uvádzať správne a pravdivé údaje, ako je aj povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene údajov jeho týkajúcich sa; v prípade porušenia niektorej z týchto povinností má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy, pričom odoslaním objednávky zákazník vyslovuje svoj súhlas s prevzatím a zaplatením objednaného tovaru.

5. Objednávku odošle zákazník predávajúcemu elektronicky prostredníctvom webovej stránky. Predávajúci po obdržaní objednávky toto elektronickou poštou potvrdí osobe uvedenej v objednávke na v objednávke udanú e-mailovú adresu (ďalej len elektronická adresa zákazníka). Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny a pod.) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne a pod.).

6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) vzniká prijatím (akceptáciou) objednávky zo strany predávajúceho; predávajúci zašle prijatie objednávky kupujúcemu na elektronickú adresu zákazníka. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť uzavretá aj iným spôsobom, s ktorým zákon spája uzavretie zmluvy. Predávajúci upozorňuje zákazníkov, že v prípade platby platobnou kartou nemusí byť objednávka akceptovaná pred uhradením kúpnej ceny za objednaný tovar.

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša kupujúci; zodpovedajú nákladom, ktoré kupujúci nesie za prístup do internetového prostredia podľa sadzieb jeho operátora.

8. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

9. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10. V prípade, že došlo k zjavnému omylu alebo technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

III. Cena tovaru a jeho dodanie a platobné podmienky

1. Pri každom tovare je v internetovom obchode uvedená cena v eurách, a to aj vrátane DPH. Cena je vždy za uvedené množstvo produktu (ks, pár a pod.). Cena celého nákupu je zobrazená v záverečnom prehľade, pred odoslaním objednávky.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru (doprava, prípadne balenie tovaru). Ak nie je ďalej uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Výška nákladov spojených s dodaním tovaru závisí od kupujúceho zvoleného spôsobu dodania tovaru. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. Výška nákladov spojených s dodaním tovaru je podľa jednotlivých spôsobov dodania tovaru uvedená na internetovej stránke. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od zvoleného spôsobu dodania tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho av prijatí objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť spôsobmi uvedenými na internetovej stránke. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5. Tovar je kupujúcemu dodaný podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tento spôsob z technických alebo operatívnych dôvodov zmeniť; v prípade, že by malo dôjsť k navýšeniu nákladov na dodanie tovaru, je o tomto povinný kupujúceho bezodkladne informovať s poučením o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je uvedený predávajúcim.

8. Predávajúci vystaví ohľadom platieb prijatých na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad v elektronickej podobe a zašle ho na elektronickú adresu kupujúceho.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s Občianskym zákonníkom právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho na poštovú adresu sídla predávajúceho alebo na jeho e-mailovú adresu pegada@pegada.cz formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e- mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie. V prípade tohto odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu alebo o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, ako aj v ďalších prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom .

3. Tovar musí byť kupujúcim vrátený najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu kompletný (tj aj vrátane príslušenstva, napr. záručného listu a pod.), nepoškodený, neopotrebený a neznečistený av pôvodnom, nepoškodenom obale; tovar musí byť vrátený s dokladom o kúpe. Nárok na úhradu zníženia hodnoty tovaru vzniknutej v dôsledku toho, že tovar nebol vrátený v stave podľa predchádzajúcej vety, alebo vzniknutej škody na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5. Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijatéod kupujúceho rovnakým spôsobom, akým ho od neho prijal, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak uvedie kupujúci v odstúpení od tejto zmluvy účet na vrátenie peňažných prostriedkov, vráti predávajúci peňažné prostriedky bezhotovostne na účet, ktorý je uvedený v odstúpení (v prípade, že kupujúci číslo účtu na vrátenie platby neuvedie, predávajúci poukáže platbu na účet, z ktorého dostal úhradu kúpnej ceny). Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

6. Ustanovenie tohto článku sa použije len za predpokladu, že kupujúcim je spotrebiteľ, tj fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

V. Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. ).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že tovar má požadovanú akosť. Ak plynie z vyhlásenia predávajúceho alebo z dokladu o odovzdaní, že predávajúci dodal menšie množstvo vecí, nevzťahujú sa na chýbajúce veci ustanovenia o vadách.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí tovaru. Ak poskytne kupujúci na niektorý tovar záruku, zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

4. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo uplatniť práva z vadného plnenia (vadu reklamovať). Práva z chybného plnenia (reklamáciu) uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamáciu a reklamovaný tovar.

5. Kupujúci je povinný prezrieť vec ihneď po jej prevzatí a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadnom poškodení obalov či tovaru počas prepravy je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru, informovať listom či e-mailom prepravcu a predávajúceho.

6. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. To sa týka napríklad chýb, ktoré kupujúci zistil alebo mohol zistiť pri prevzatí tovaru, napr. viditeľne poškodený obal či viditeľne chýbajúce množstvo tovaru.

8. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ vadu sám spôsobil (napr. nevhodným použitím alebo skladovaním veci).

9. Kupujúci má tieto nároky vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady veci: v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy požadovať odstránenie vady opravou alebo výmenou veci alebo dodaním chýbajúcej veci (ak je to s ohľadom na jej povahu alebo s ohľadom na jej dostupnosť zo strany predávajúceho možné), na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy požadovať odstránenie vady alebo na zľavu z kúpnej ceny. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena za vadný tovar, a to v hotovosti alebo na účet, z ktorého predávajúci obdržal úhradu kúpnej ceny, popr. sa strany môžu dohodnúť inak, napr. na poskytnutí náhradného plnenia.

VI. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie osoby vykonanej na webovej stránke môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru.

2. Pri registrácii na webovej stránke je osoba vykonávajúca registráciu povinná uvádzať správne a pravdivé údaje, ako je aj povinná bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene údajov jej sa týkajúcich.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Osoba, ktorej bol zriadený užívateľský účet, je zodpovedná za použitie údajov potrebných na prístup do jej užívateľského účtu, ako aj je viazaná objednávkou uskutočnenou na základe prístupu do jej užívateľského účtu.

4. Osoba, ktorej bol zriadený užívateľský účet, je povinná zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných na prístup do jej užívateľského účtu, uchovávať ich v tajnosti a neodovzdávať ich inej osobe a nie je oprávnená umožniť využívanie svojho užívateľského účtu inej osobe; ak má podozrenie na možnosť zneužitia či sprístupnenia týchto údajov inej osobe, je povinná bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho za účelom zneplatnenia týchto údajov a ich nahradenia inými.

5. V prípade zabudnutia či straty hesla ho predávajúci na vyzvanie osoby, ktorej bol zriadený užívateľský účet, zneplatní a zašle nové na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, registráciu zrušiť. Predávajúci obvykle ruší registráciu v prípade, keď užívateľský účet nie je dlhšie ako 1 rok využívaný, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

VII. Ochrana osobnýchúdajov a súhlas s ich spracovaním

1. Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov zákazníkov (ďalej tiež len osobné údaje) v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

2. Predávajúci sa zaväzuje neodovzdávať osobné údaje, mimo prípadov stanovených v zákone, v týchto obchodných podmienkach alebo v prípade, ak s tým súhlasí zákazník (kupujúci), tretím osobám, poskytnuté osobné údaje spracovávať iba v súlade s účelom vyjadreným v tomto súhlase a v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje predávajúcim spracovávané, ako aj dodržiavať všetky ostatné povinnosti stanovené správcom osobných údajov uvedeným zákonom.

3. Zákazník udeľuje súhlasom s týmito obchodnými podmienkami predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov ním poskytnutých v objednávke alebo pri registrácii, tj k svojmu menu, priezvisku, dátumu narodenia, bydlisku, telefónu a e-mailovej adrese.

4. Súhlas podľa tejto zmluvy je daný zákazníkom predávajúcemu na spracovanie osobných údajov na účely poskytnutia plnenia predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, tj na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu, ako aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení zákazníkovi.

5. Súhlas podľa tejto zmluvy je daný zákazníkom predávajúcemu tiež na odovzdanie osobných údajov na účely autorizácie úkonov zákazníka (kupujúceho) a spracovania v súvislosti s úhradami za plnenia poskytnuté na základe tejto zmluvy či inými pohľadávkami predávajúceho voči kupujúcemu poskytovateľom platobných brán, platobným sprostredkovateľom a finančným ústavom, u ktorých sú vedené príslušné kreditné či debetné karty, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie transakcie a jej bezpečného priebehu, a ďalej na odovzdanie osobných údajov ak je to predávajúcemu uložené zákonom, príp. tieto údaje alebo informácie budú vyžiadané príslušným orgánom verejnej moci, najmä políciou, súdom alebo správnym orgánom; predávajúci je tiež oprávnený poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje, ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia či majetku zákazníka alebo tretích osôb.

7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8. Zákazník má právo:

- odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeleným podľa tohto bodu obchodných podmienok, pretože poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,

- na prístup k svojim osobným údajom,

- požadovať opravu svojich osobných údajov,

- obrátiť sa s podnetom alebo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov,

- požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a to o účele spracovania osobných údajov, o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane informácií o ich zdroji, o povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie ao príjemcoch osobných údajov a ich kategóriách,

- v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú tieto osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, požiadať predávajúceho o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä sa môže domáhať blokovania, vykonania opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov.

9. Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov kupujúceho (subjekt údajov) tiež v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR). Spracovanie osobných údajov kupujúceho vo vzťahu k tomuto nariadeniu GDPR je popísané v samostatnej informácii o spracovaní osobných údajov zákazníkov (zmluvných partnerov) spoločnosti SANTÉ zdravotní obuv sro, dostupné tu .., pokiaľ sú osobné údaje kupujúceho spracovávané predávajúcim tiež na základe kupujúcim udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, obsahuje ďalšie informácie o spracovaní týchto osobných údajov tento súhlas. V týchto dokumentoch sú uvedené najmä informácie o správcovi, o právnom základe, účele, spôsobe, rozsahu a dobe spracovania osobných údajov ao ich ochrane a ich prenose tretím osobám, a ďalej o právach subjektu údajov (kupujúceho), tj o právach, ktorými subjekt údajov disponuje, tj o práve na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo vzniesť námietku, právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, právo na súdnu ochranu a právo dostať od správcu oznámenia a informácie, vrátane spôsobu uplatnenia týchto práv.

VIII. Dostupnosť tovaru a obmedzenie zodpovednosti

1. Zákazník berie na vedomie, že stavy dostupného tovaru sa môžu kedykoľvek zmeniť, a teda že objednaný tovar alebo niektoré z nich nebude prodávajúci schopný dodať (potvrdiť objednávku zákazníka). O tomto predávajúci vyrozumie zákazníka e-mailom alebo telefonicky, pričom môže ponúknuť alternatívny tovar.

2. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že by zistil, že tovar nemôže odovzdať kupujúcemu v požadovanom množstve alebo kvalite. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu už obdržanú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, popr. na účet, z ktorého predávajúci obdržal úhradu kúpnej ceny.

3. Kupujúci preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle Občianskeho zákonníka.

IX. Dostupnosť aplikácií a prístup k nim

1. Internetový obchod môže byť sprístupnený prostredníctvom aplikácií (softvéru) tretích osôb; pri užívaní týchto aplikácií platia pre ich používanie a pre zhromažďovanie a spracovanie dát a iného obsahu a osobných údajov v súvislosti s používaním týchto aplikácií zásady a podmienky stanovené prevádzkovateľmi týchto aplikácií a zákazník je povinný tieto zásady a podmienky dodržiavať.

2. Webová stránka je spravovaná z Českej republiky a riadi sa právom Českej republiky; pokiaľ zákazník pristupuje k tejto stránke z iných krajín, robí tak na vlastné nebezpečenstvo a je zodpovedný za akýkoľvek konflikt s miestnym právom.

3. Zákazník berie na vedomie, že webová stránka, užívateľský účet alebo internetový obchod môžu byť nefunkčné, napr. z dôvodu údržby alebo nepredvídateľných porúch či porúch. Predávajúci nemôže zaručiť, že ním prevádzkované internetové stránky sú v každom okamihu bezchybné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody prípadne iným osobám vzniknuté v dôsledku nefunkčnosti webovej stránky, používateľského účtu či internetového obchodu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť prístup na webovú stránku, užívateľský účet a do internetového obchodu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, najmä za účelom údržby a aktualizácie webovej stránky, z dôvodu odstávky na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie opráv, údržby alebo upgradu programov a systému alebo zavedenie nových prvkov a pod.

5. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri prístupe k online prostrediu internetového obchodu prostredníctvom internetového prehliadača servery predávajúceho za účelom umožnenia prístupu k internetovým stránkam a ich užívania automaticky zaznamenávajú štandardné štatistické a technické údaje webovú požiadavku, interakcie so službami predávajúceho, adresa internetového protokolu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky alebo jeden či viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať prehliadač zákazníka alebo jeho účet. Tieto informácie sú používané najmä na správu stránok a na lepšie pochopenie vzorcov pohybu návštevníkov po stránkach, ako aj na zistenie, ktoré časti stránok sú najviac zaťažené, ktoré časti stránok potrebujú vylepšiť a ktoré aplikácie sú najčastejšie využívané, aby bolo možné stránky priebežne vylepšovať. Tieto informácie sú zhromažďované pomocou celkových štatistík a sú teda anonymné, nie sú vztiahnuté ku konkrétnym menovite vyjadreným užívateľom stránok. Takéto hromadné štatistické údaje sú následne využívané na štatistické, marketingové, propagačné a podobné účely. Dáta sú zbierané prostredníctvom tzv. cookies počas návštev na stránkach. Cookie je malý objem dát, ktorý stránky prenesú do prehliadača návštevníka a môžu byť čítané iba zo strany servera, ktorý ich poslal. Cookie slúži ako identifikačná karta a umožňuje, aby si server pamätal heslá zákazníka a obľúbené položky. Cookie nemôže byť použitý ako zdrojový kód a nemôže prenášať počítačové vírusy. Väčšina prehliadačov je nastavená na prijímanie cookies, avšak na prehliadači je možné nastaviť, aby prehliadač pred každým prijatím konkrétneho cookie žiadal o súhlas s jeho prijatím. Na niektorých stránkach, ktoré vyžadujú predchádzajúce prihlásenie zákazníka, potom nie je prijatie cookie otázkou voľby, pretože pokiaľ je rozhodnuté cookie neakceptovať, nebude pravdepodobne zaistený do takýchto stránok prístup.

6. Obsah webovej stránky, zahrňujúci najmä texty, fotografie, grafické a iné výtvarné diela, softvér, ochranné známky a iné hodnoty požívajúce právnu ochranu, je výlučným vlastníctvom predávajúceho alebo iných osôb či predmetom ich autorských práv. Žiadna časť webovej stránky ani jej softvéru nesmie byť v celku ani v časti kopírovaná alebo inak reprodukovaná alebo šírená bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

7. Zákazník nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do webovej stránky alebo ju užívať iným spôsobom, než je stanovený pre jej obvyklé používanie, napr. akokoľvek meniť parametre webovej stránky či internetového obchodu, ich vzhľad, obsah, programové nastavenie, technickú podstatu a pod.; zákazník nie je oprávnený robiť akékoľvek kroky, ktoré by mohli narušiť stabilitu, chod, prevádzku či bezpečnosť webovej stránky či internetového obchodu alebo ktoré by mohli priniesť zákazníkovi či inej osobe neoprávnenú výhodu či neoprávnený prospech.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zákazník vyslovuje svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúka ďalších informácií, ktoré predávajúci zasiela v súvislosti so svojím internetovým obchodom. Každý zákazník má možnosť toto zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu so žiadosťou o toto, popr. ďalšími spôsobmi ponúkanými predávajúcim.

2. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

3. V prípade, že zákazník má sťažnosť týkajúcu sa postupu predávajúceho, môže sa obrátiť na predávajúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy zdar@sante-sro.cz, v zákonom stanovených prípadoch sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

4. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, predávajúci ho týmto informuje, že v prípade sporu medzi ním a predávajúcim môže kupujúci využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporu, tj môže sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia - viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je možné nájsť na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie, ktorá je www.coi.cz (www.coi.cz/informace-o-adr/); týmto nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím nárokom na súd. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on- line), je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, www.európskyspotrebiteľ.sk.

5. V otázkach tu neupravených sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa Občianskeho zákonníka.

6. V prípade, že sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatným alebo nevymáhateľným, nebude to na ujmu platnosti alebo účinnosti akýmkoľvek ďalším ich ustanoveniam; namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

7. Kupujúci uzavretím zmluvy s predávajúcim potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi ako s neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nimi uzatvárané súhlasí.

8. Tieto obchodné podmienky platia od 1.4. 2019.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

-------------------------------------------------- ------------------------------------------

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

- Adresát: SANTÉ - zdravotná obuv s.r.o., Buštehradská 1031, 27203 Kladno, IČO: 24238716, e-mail info@sante-sro.cz.

- Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru(*)/o poskytnutí týchto služieb(*)

- Dátum objednania(*)/dátum prijatia(*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

- Číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené spotrebiteľovi prostriedky od neho prijaté

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nastavenie cookies

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.